Rekrutacja do przedszkoli

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach "0").Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 (dzielnica XIII - Podgórze) dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci w wieku 3 i 4 -lat w nowo utworzonych oddziałach; telefon: 12 656-02-17.Zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w trakcie roku szkolnego (tj. od 1 września 2014 r.) o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje jego dyrektor.


Zgodnie z art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rekrutacja na wolne miejsca odbywa się w drodze rekrutacji uzupełniającej (do 31 sierpnia 2014 r.).

Terminy rekrutacji uzupełniającej ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Przedszkola/Szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja „marcowa” (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co w rekrutacji „marcowej”). Nie obowiązują stosowane w latach poprzednich listy rezerwowe.

Procedura odwoławcza (zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (tj. 6 maja 2014 r. godz. 9.00), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
  2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia (pkt 1).
  3. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola (pkt 2) służy skarga do sądu administracyjnego.Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywają się w dniach 1-31 marca 2014 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2014 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
  3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  5. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym oddziałach „0”).

 

Terminarz rekrutacji:

· 20 – 28 lutego 2014 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji)

· 1 – 31 marca 2014 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

· 23 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza.

· 24 kwietnia – 5 maja 2014 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustala dyrektor przedszkola

· po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić ją odręcznie – karty będą do pobrania w każdym przedszkolu od 3 marca 2014 r. (druk wniosku do wypełnienia odręcznego).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanej przez rodzica jako pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2014 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie (do placówki pierwszego wyboru). Złożenie większej ilości Wniosków spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2011 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1.07.2008 r. a 31.12.2009 r.) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do oddziału „0” w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddziału „0” (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od 20 do 28 lutego 2014 r. Deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w przedszkolu/szkole podstawowej umowy na kolejny rok szkolny.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przyjmowane są do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej na podstawie skierowania wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Krakowie.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

IV. Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza Krakowem mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.) pod warunkiem uzyskania przez przedszkole/szkołę zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 18) oraz jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

V. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzic jest zobowiązany wypełnić Wniosek o przyjęcie (dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza może również wygenerować taką kartę ze zaktualizowanymi danymi). Po podpisaniu Wniosku o przyjęcie, rodzic składa go w przedszkolu, wskazanym przez siebie jako placówkę pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Podpisywanie umów w sprawie korzystania przez dziecko z usług samorządowego przedszkola dla dzieci nowoprzyjętych – od 24 kwietnia do 5 maja 2014 r.

Dane zamieszczane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

- dane osobowe dziecka:

·    pesel dziecka (w przypadku braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – służą identyfikacji dziecka,

·   dane dodatkowe o dziecku (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego) – zaznaczenie tych danych oznacza szczególne warunki rekrutacji,

·     wybrane przedszkola/szkoły – informacja o preferencjach co do zapisu dziecka do wybranych placówek (uwaga: kolejność wyboru placówek ma znaczenie w procesie rekrutacji)

- dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:

·   imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców, służą weryfikacji zaznaczonych kryteriów naboru,

·     dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) - służą zapewnieniu szybkiego kontaktu pracowników przedszkola z rodzicami w przypadku nagłego zdarzenia, np. choroby dziecka; adresy e-mail – umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji, o zebraniach z rodzicami, uroczystościach przedszkolnych; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiada.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są brane pod uwagę łącznie te kryteria.

Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Krakowa – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały ustalone na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców oraz konsultacji z dyrektorami samorządowych przedszkoli.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego – art. 13d ust. 3 ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).

Kryterium

Punkty1)

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)

 

Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem4)

84

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

5

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

4

Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka/odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica5)

3

Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miejskiej Kraków

2

Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków6)

1

1) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. / udokumentowanie studiowania – zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów

5) W jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym można zaznaczyć tylko jedno z kryteriów odległościowych (tj. ,,Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka" lub ,,Odległość przedszkola od miejsca pracy jednego rodzica"). Dane przedszkole nie może jednocześnie spełniać obydwu tych kryteriów. Tylko jedno z maksymalnie trzech wybranych przedszkoli można wskazać jako najbliższe miejscu zamieszkania dziecka. Tylko jedno z maksymalnie trzech wybranych przedszkoli można wskazać jako przedszkole najbliższe miejscu pracy jednego rodzica (tzn. wskazywane jest albo przedszkole najbliższe miejscu pracy matki albo przedszkole najbliższe miejscu pracy ojca). Tylko dwa spośród wszystkich (tj. maksymalnie trzech) wybranych przedszkoli - mogą uzyskać po trzy punkty za kryterium odległościowe.

6) wykaz żłobków samorządowych: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/107951/karta; wykaz żłobków i klubów dziecięcych: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/113124/karta

 

Elektroniczny system rekrutacyjny został uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne są: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów "0") przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.Wykaz dokumentów poświadczających kryteria rekrutacyjne (wzory oświadczeń do pobrania)Aby przejść do elektronicznego serwisu dla rodziców kliknij

tutaj.


Aktualizacja: 2014-09-17