Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

(wersja do druku)

2013-07-09 11:52:48 (Aktualizacja: 2013-07-09 12:07:14)

 

EK-06.3034.1.2013                                                  Kraków 9 lipca 2013 r        

Dotyczy: sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Dyrektorzy

Samorządowych szkół i placówek oświatowych

Dyrektor

Zespołu Ekonomiki Oświaty

w Krakowie

W związku z zakończeniem I półrocza 2013 roku, przypominam o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF-u – zgodnie z zarządzeniem nr 2368/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta z późn. zmian.

„Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku”

Druki należy wygenerować ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (z wyjątkiem sprawozdania S-5, które sporządzamy z programie excel), który zgodnie z Zarządzeniem Nr 690/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uruchomienia: modułu Kadry w zakresie Płac oraz modułu Finanse w zakresie Należności i Zobowiązań oraz Księgi Głównej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie Miejskiej Kraków, winien być systemem obowiązującym w placówce. Sposób generacji sprawozdań opisuje załącznik do niniejszego pisma.

Sprawozdania S-9 i S-11 winny zostać zatwierdzone w systemie (analogicznie jak sprawozdania RB).

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w trzech egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2013 r.

Uwaga!

Zespół Ekonomiki Oświaty sporządza sprawozdanie zbiorcze dotyczące realizowanych przez siebie zadań oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki (S-10) i przedkłada je w formie papierowej do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w trzech egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2013 roku.

„Informację półroczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 Sporządzamy w formie papierowej z pominięciem ZSZO. W ww. sprawozdaniu należy wyodrębnić informacje dotyczące przebiegu i realizacji przedsięwzięć ujętych w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w szczególności:

a) poniesione wydatki w latach poprzednich,

b) poniesione wydatki w I półroczu 2013 roku,

c) łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2013 roku ,

d) limity zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu roku 2013,

e) wykonany zakres rzeczowy danego przedsięwzięcia od początku jego realizacji do
30 czerwca 2013 roku oraz informację, czy dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie harmonogramem ujętym w odpowiednim załączniku do uchwały w sprawie WPF.

Na formularzu WPF F-2 sporządzamy sprawozdanie o przedsięwzięciach z zakresu wydatków bieżących: „Programy, projekty, zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

Na formularzu WPF F-3 sporządzamy sprawozdanie z zakresu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wzory formularzy WPF-2 i WPF -3 stanowią załącznik do Zarządzenia Nr 1755/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2368/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2010 r. w sprawie sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta. 

Ww. sprawozdania w formie papierowej proszę składać do Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 w trzech egzemplarzach w nieprzekraczalnym  terminie do 12 lipca 2013 roku.

Uwaga!

Zespół Ekonomiki Oświaty sporządza sprawozdanie zbiorcze dotyczące realizowanych przez siebie zadań oraz zadań realizowanych przez obsługiwane placówki.

Beata Tracka-Samborska

Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji

Instrukcja generowania sprawozdań S

<< powrót ˆ góra